Verkoopsvoorwaarden

van de verkoop via website*

ARTIKEL 1 : TOEPASSINGSGEBIED

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop op afstand op de website " https://www.belfurn.nl/ " tussen :

 • Aan de ene kant , BELFURN beheerd door de nv Andisan geregistreerd onder het BTW nummer 0436.315.106 en waarvan hoofdkantoor is gevestigd in 2970 Schilde (BELGIË ) , Fortsteenweg 52.
  E - mail : info@belfurn.be.
 • Aan de andere kant , de "consument " is elk fysiek persoon die aankoopt en goederen verwerft voor niet - professionele doeleinden. Ten aanzien van alle andere verdragsluitende partijen , die niet als consument kunnen worden beschouwd , zullen de gebruikelijke voorwaarden van BELFURN beheerd door de NV Andisan worden toegepast .

ARTIKEL 2 : TERMINOLOGIE

Bij de formulering van deze voorwaarden wordt verstaan onder :

 • Overeenkomst op afstand” : elke overeenkomst inzake goederen en diensten tussen een bedrijf en een consument via een systeem van verkopen op afstand , dat voor dit contract , het exclusieve gebruik van een of meer technieken voor communicatie op afstand gebruikt tot en met de overeenkomst , met inbegrip van de overeenkomst zelf .
 • " Eigendom" : materiële persoonlijke eigendommen ;
 • " Producten " : goederen en diensten , onroerende goederen, rechten en verplichtingen ; - "Onderneming": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als doel ,duurzame economische doeleinden heeft , met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk.;
 • "Techniek voor communicatie op afstand ": ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van het bedrijf en de consument , kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst tussen deze partijen ;
 • " Werkdagen ": alle kalenderdagen met uitzondering van zon-en feestdagen . Als de meegedeelde leveringstermijn uitgedrukt in werkdagen eindigt op een zaterdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

ARTIKEL 3 : AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn ter beschikking van onze klanten en kan gedownload worden op elk gewenst moment via onze website " https://www.belfurn.nl// . BELFURN beheerd door de NV Andisan  behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden aan te passen . Elke nieuwe versie van de algemene voorwaarden zal worden geplaatst op de homepage van de website van BELFURN beheerd door de NV Andisan.

Het plaatsen van een bestelling houdt de volledige aanvaarding door de klant van deze verkoopvoorwaarden. Bij bestelling is de klant verplicht om uitdrukkelijk de verkoopsvoorwaarden te bevestigen als gelezen en aanvaard.

ARTIKEL 4 : AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

4.1 Aanbiedingen

De essentiële kenmerken van het meubilair , de prijs van het goed , evenals verzendkosten zijn ondubbelzinnig en duidelijk beschreven op begrijpelijke wijze op elk product . De afbeeldingen bij de producten op de website hebben geen contractuele waarde . Kleine verschillen kunnen voorkomen tussen het goed gepresenteerd op de website BELFURN van de NV Andisan en die aan de consument ( verschillen in kleur , patroon , plaats van knopen in hout , toon of kleur geven geen reden op enige klacht) .

4.2 prijs

De prijs van de verkochte goederen op de website zijn aangegeven in euro en komt overeen met de totale prijs , inclusief BTW en andere belastingen . De prijs is exclusief de eventuele levering of installatiekost . De getoonde prijzen zijn geldig en afdwingbaar aan BELFURN beheerd door de NV Andisan tot maximum één maand na de afgesproken voorziene leveringsdatum. Alle prijzen zijn geldig onder voorbehoud van duidelijke typografische fouten . De prijs van een product op de website BELFURN van de NV Andisan kan fluctueren binnen een promotie-evenement van beperkte duur . De verantwoordelijkheid van BELFURN van de NV Andisan kan niet worden aangevochten indien onverwachte prijsverschillen zich voordoen en kan niet worden verplicht om prijsverschillen te vergoeden.

ARTIKEL 5 : AANGAAN VAN EEN BESTELLING

Bij de bestelling , herkent de consument onherroepelijk een koopovereenkomst met BELFURN van de NV Andisan te zijn aangegaan en verklaart hij zich te houden aan deze voorwaarden . De consument wordt geïnformeerd over de bevestiging van de bestelling door een " e - mail een bevestiging " dat de inhoud van de bestelling samenvat. De NV Andisan verbindt zich ertoe de ontvangen orders op de website te ontvangen, zolang de goederen leverbaar zijn . In het geval dat het bestelde product niet beschikbaar is , verbindt BELFURN beheerd door de NV Andisan zich ertoe om de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen .

ARTIKEL 6 : BETALING

6.1 Tijdstip van betaling

Ten aanzien van producten waarvan de prijs lager is dan € 300,00 , alsmede voor producten uit voorraad leverbaar , betaalt de consument de prijs bij het plaatsen van de bestelling. Ten aanzien van producten waarvan de prijs hoger is dan € 300,00 , moet een minimale storting van 30 % van de totale prijs worden betaald door de consument bij het plaatsen van de bestelling. Het saldo wordt betaald door de consument ten laatste 2 dagen voor de verzending van het product ( de datum wordt geschat door BELFURN beheerd door de NV Andisan en de consument wordt hierover geïnformeerd bij het plaatsen van de bestelling) .

6.2 Te late betaling

Bij niet tijdige betaling behoudt BELFURN van de NV Andisan zich tevens het recht om de goederen te behouden tot de volledige betaling . De rente wordt vastgesteld op 1 % per maand , en van rechtswege , zonder voorafgaande kennisgeving . Ook zijn de juridische kosten voor rekening van de consument.

6.3 betalingsmodaliteiten

De consument heeft de volgende betalingsmogelijkheden via het DOC DATA PAYMENTS transactie system

 • Ofwel door het specificeren van het type kaart ( Visa , Mastercard , Paypal )
 • Ofwel via Bancontact = Maestro ;
 • Ofwel via overschrijving met een minimum voorschot van 30% en saldo bij levering.

https://www.belfurn.nl/

ARTIKEL 7 : Levering en installatie

7.1 Leveringsvoorwaarden

BELFURN, beheerd door de NV Andisan selecteert en communiceert aan de consument het meest effectieve transportmiddel , afhankelijk van het land en het vervoer van het meubilair .

Bij levering dient de consument de controle van het pakket / product grondig uit te voeren, en dit in aanwezigheid van de persoon van de levering . Het is dan dat de consument zijn klacht moeten laten gelden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen , wordt het product geleverd op het risico van de consument en tot afgezet tot achter de eerste deur van zijn woonst . De consument moet zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats . Anderzijds zijn de leveringskosten , alsmede de kosten van het terugzenden van het product voor rekening van de consument. In het geval waar de fysieke omgeving een ladderlift vereist , staat de consument in voor de kosten hiervan.

7.2 Verzenden

De verzendkosten zijn afhankelijk van de prijs van het product . Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen , zijn de leveringskosten ten laste van de consument . Deze leveringskosten worden aan de consument meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling en zullen worden berekend op basis van de leveringstarieven.

7.3 Levering

De geschatte leveringstermijnen zijn gespecificeerd in de beschrijving van elk product . Deze zullen worden bevestigd bij het plaatsen van de bestelling .

Deze leveringstermijnen zijn productspecifiek en tevens afhankelijk van :

de plaats van levering ( België of andere landen )

 -Of het een product op voorraad is of niet op voorraad .

In principe variëren de leveringstermijnen tussen 4-10 werkdagen vanaf de besteldatum van de producten op voorraad .

Levertijden variëren tussen 2-4 weken na het plaatsen van het order voor de producten op voorraad in de fabriek .

In het algemeen is de levertijd van 2 tot 8 weken na de datum van de bestelling voor producten niet op voorraad / productie.

Levertijden worden vermeld als leidraad en kunnen nooit worden beschouwd als definitieve termijn. BELFURN van de NV Andisan verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de opdracht uit te voeren binnen de afgesproken termijn.

Levertijden kunnen worden uitgesteld tot 8 weken door zowel BELFURN van de NV Andisan als door de consument . BELFURN verbindt zich ertoe de consument van leverwijzigingen op de hoogte te brengen tijdens de verwerking van de bestelling.

7.4 Installatie / Montage

Bij de afgebeelde prijs op het product zijn noch de installatiekosten , noch eventuele montagekosten inbegrepen . BELFURN , beheerd door de NV Andisan biedt de installatie / montage service voor bepaalde producten aan.

Installatie kosten worden volledig gedragen door de consument .

7.5 Overmacht

Omstandigheden die zich buiten de wil van BELFURN beheerd door de NV ANDISAN voordoen , waaronder overmacht ,stakingen , gebrek aan arbeidskrachten , opschorting van leveringen door leveranciers , stellen BELFURN vrij haar verplichting tot levering en installatie na te komen.

7.6 PLAATS VAN LEVERING

Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Bij een levering aan huis zal U, indien U op het ogenblik van de levering afwezig bent, op de hoogte worden gebracht van het bezoek van de transporteur d.m.v. een bericht in Uw brievenbus. Ofwel volgt een tweede leveringspoging, ofwel zal U worden verzocht om binnen de in het bericht aangeduide tijd contact op te nemen met de transporteur. U kan dan rechtstreeks met de transporteur de nodige afspraken te maken m.b.t. de levering. Indien u niet of niet tijdig in contact treedt met de transporteur, waardoor het Product retourneert naar de Verkoper, heeft laatstgenoemde het recht om de gemaakte transportkosten aan U in rekening te brengen.

De levering gebeurt steeds op het gelijkvloerse. Indien de klant dit anders wenst kan dit desgevallend met de transportfirma worden besproken. Eventuele daardoor aanvullend verschuldigde leveringskosten zijn echter steeds ten laste van de Klant. Eventuele schade ingevolge levering op een andere verdieping dan de gelijkvloerse verdieping kan nooit op de Verkoper worden verhaald.

Indien het Product niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de Klant, behoudt de Verkoper het recht om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Klant zal van de beëindiging worden verwittigd door de Verkoper. In ieder geval komen desgevallend de nutteloze transportkosten ten laste van de Klant. Indien de levering in gedeelten gebeurt heeft de Verkoper het recht om elke levering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

8. HERROEPINGSRECHT

8.1 ALGEMEEN HERROEPINGSRECHT

U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.

a)     De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:

b)     het product heeft ontvangen; of

c)     als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

d)     als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

e)     bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Onverminderd de uitzonderingen opgelijst in art. 3.5, kan de Consument de aankoop van het Product herroepen. Daartoe dient de Consument de Verkoper via het retourformulier op de pagina annuleren of retourneren te delen dat hij afziet van de aankoop. Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag na de levering aan de Consument. Voor diensten daarentegen vanaf de dag na het afsluiten van de Overeenkomst. De Consument is voor deze herroeping noch de betaling van een boete, noch de opgave van motief verschuldigd.

De Verkoper heeft steeds het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het Product sporen van schade, gebruik óf van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het Product ook alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het Product zijn ten laste van de Consument. De adresgegevens van het depot, waarnaar de Consument bij een eventuele herroeping het product dient terug te zenden zijn: Pedro Colomalaan 10 E , 2880 Bornem, België.

 8.2 UW VERPLICHTINGEN TIJDENS DE BEDENKTIJD

Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen zodat u kan beoordelen of u het wil houden of niet. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

 

8.3 UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR U EN KOSTEN DAARVAN

Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.

U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.

U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.

U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen.

 

8.4 ONZE VERPLICHTINGEN BIJ HERROEPING

Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.

Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

8.5 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

a)     Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

b)     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

c)     Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

d)     Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;