Verkoopsvoorwaarden

van de verkoop via website*

ARTIKEL 1 : TOEPASSINGSGEBIED

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop op afstand op de website " https://www.belfurn.nl/ " tussen :

 • Aan de ene kant , BELFURN beheerd door de nv Andisan geregistreerd onder het BTW nummer 0436.315.106 en waarvan hoofdkantoor is gevestigd in 2970 Schilde (BELGIË ) , Fortsteenweg 52.
  E - mail : info@belfurn.be.
 • Aan de andere kant , de "consument " is elk fysiek persoon die aankoopt en goederen verwerft voor niet - professionele doeleinden. Ten aanzien van alle andere verdragsluitende partijen , die niet als consument kunnen worden beschouwd , zullen de gebruikelijke voorwaarden van BELFURN beheerd door de NV Andisan worden toegepast .

ARTIKEL 2 : TERMINOLOGIE

Bij de formulering van deze voorwaarden wordt verstaan onder :

 • Overeenkomst op afstand” : elke overeenkomst inzake goederen en diensten tussen een bedrijf en een consument via een systeem van verkopen op afstand , dat voor dit contract , het exclusieve gebruik van een of meer technieken voor communicatie op afstand gebruikt tot en met de overeenkomst , met inbegrip van de overeenkomst zelf .
 • " Eigendom" : materiële persoonlijke eigendommen ;
 • " Producten " : goederen en diensten , onroerende goederen, rechten en verplichtingen ; - "Onderneming": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als doel ,duurzame economische doeleinden heeft , met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk.;
 • "Techniek voor communicatie op afstand ": ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van het bedrijf en de consument , kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst tussen deze partijen ;
 • " Werkdagen ": alle kalenderdagen met uitzondering van zon-en feestdagen . Als de meegedeelde leveringstermijn uitgedrukt in werkdagen eindigt op een zaterdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

ARTIKEL 3 : AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn ter beschikking van onze klanten en kan gedownload worden op elk gewenst moment via onze website " https://www.belfurn.nl// . BELFURN beheerd door de NV Andisan  behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden aan te passen . Elke nieuwe versie van de algemene voorwaarden zal worden geplaatst op de homepage van de website van BELFURN beheerd door de NV Andisan.

Het plaatsen van een bestelling houdt de volledige aanvaarding door de klant van deze verkoopvoorwaarden. Bij bestelling is de klant verplicht om uitdrukkelijk de verkoopsvoorwaarden te bevestigen als gelezen en aanvaard.

ARTIKEL 4 : AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

4.1 Aanbiedingen

De essentiële kenmerken van het meubilair , de prijs van het goed , evenals verzendkosten zijn ondubbelzinnig en duidelijk beschreven op begrijpelijke wijze op elk product . De afbeeldingen bij de producten op de website hebben geen contractuele waarde . Kleine verschillen kunnen voorkomen tussen het goed gepresenteerd op de website BELFURN van de NV Andisan en die aan de consument ( verschillen in kleur , patroon , plaats van knopen in hout , toon of kleur geven geen reden op enige klacht) .

4.2 prijs

De prijs van de verkochte goederen op de website zijn aangegeven in euro en komt overeen met de totale prijs , inclusief BTW en andere belastingen . De prijs is exclusief de eventuele levering of installatiekost . De getoonde prijzen zijn geldig en afdwingbaar aan BELFURN beheerd door de NV Andisan tot maximum één maand na de afgesproken voorziene leveringsdatum. Alle prijzen zijn geldig onder voorbehoud van duidelijke typografische fouten . De prijs van een product op de website BELFURN van de NV Andisan kan fluctueren binnen een promotie-evenement van beperkte duur . De verantwoordelijkheid van BELFURN van de NV Andisan kan niet worden aangevochten indien onverwachte prijsverschillen zich voordoen en kan niet worden verplicht om prijsverschillen te vergoeden.

ARTIKEL 5 : AANGAAN VAN EEN BESTELLING

Bij de bestelling , herkent de consument onherroepelijk een koopovereenkomst met BELFURN van de NV Andisan te zijn aangegaan en verklaart hij zich te houden aan deze voorwaarden . De consument wordt geïnformeerd over de bevestiging van de bestelling door een " e - mail een bevestiging " dat de inhoud van de bestelling samenvat. De NV Andisan verbindt zich ertoe de ontvangen orders op de website te ontvangen, zolang de goederen leverbaar zijn . In het geval dat het bestelde product niet beschikbaar is , verbindt BELFURN behherd door de NV Andisan zich ertoe om de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen .

ARTIKEL 6 : BETALING

6.1 Tijdstip van betaling

Ten aanzien van producten waarvan de prijs lager is dan € 300,00 , alsmede voor producten uit voorraad leverbaar , betaalt de consument de prijs bij het plaatsen van de bestelling. Ten aanzien van producten waarvan de prijs hoger is dan € 300,00 , alsmede voor producten niet op voorraad, moet een minimale storting van 30 % van de totale prijs worden betaald door de consument bij het plaatsen van de bestelling. Het saldo wordt betaald door de consument ten laatste2 dagen voor de verzending van het product ( de datum wordt geschat door BELFURN beheerd door de NV Andisan en de consument wordt hierover geïnformeerd bij het plaatsen van de bestelling) .

6.2 Te late betaling

Bij niet tijdige betaling behoudt BELFURN van de NV Andisan zich tevens het recht om de goederen te behouden tot de volledige betaling . De rente wordt vastgesteld op 1 % per maand , en van rechtswege , zonder voorafgaande kennisgeving . Ook zijn de juridische kosten voor rekening van de consument.

6.3 betalingsmodaliteiten

De consument heeft de volgende betalingsmogelijkheden via het Ogone transactie system

 • Ofwel door het specificeren van het type kaart ( Visa , Mastercard , Paypal )
 • Ofwel via Bancontact = Maestro ;
 • Ofwel via overschrijving met een minimum voorschot van 30% en saldo bij levering.
 • Ofwel via een krediet met één van de partners van de BELFURN van de NV Andisan

https://www.belfurn.nl/

ARTIKEL 7 : Levering en installatie

7.1 Leveringsvoorwaarden

BELFURN, beheerd door de NV Andisan selecteert en communiceert aan de consument het meest effectieve transportmiddel , afhankelijk van het land en het vervoer van het meubilair .

Bij levering dient de consument de controle van het pakket / product grondig uit te voeren, en dit in aanwezigheid van de persoon van de levering . Het is dan dat de consument zijn klacht moeten laten gelden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen , wordt het product geleverd op het risico van de consument en tot afgezet tot achter de eerste deur van zijn woonst . De consument moet zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats . Anderzijds zijn de leveringskosten , alsmede de kosten van het terugzenden van het product voor rekening van de consument. In het geval waar de fysieke omgeving een ladderlift vereist , staat de consument in voor de kosten hiervan.

7.2 Verzenden

De verzendkosten zijn afhankelijk van de prijs van het product . Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen , zijn de leveringskosten ten laste van de consument . Deze leveringskosten worden aan de consument meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling en zullen worden berekend op basis van de leveringstarieven.

7.3 Levering

De geschatte leveringstermijnen zijn gespecificeerd in de beschrijving van elk product . Deze zullen worden bevestigd bij het plaatsen van de bestelling .

Deze leveringstermijnen zijn productspecifiek en tevens afhankelijk van :

de plaats van levering ( België of andere landen )

 -Of het een product op voorraad is of niet op voorraad .

In principe variëren de leveringstermijnen tussen 2-10 werkdagen vanaf de besteldatum van de producten op voorraad .

Levertijden variëren tussen 2-4 weken na het plaatsen van het order voor de producten op voorraad in de fabriek .

In het algemeen is de levertijd van 2 tot 8 weken na de datum van de bestelling voor producten niet op voorraad / productie.

Levertijden worden vermeld als leidraad en kunnen nooit worden beschouwd als definitieve termijn. BELFURN van de NV Andisan verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de opdracht uit te voeren binnen de afgesproken termijn.

Levertijden kunnen worden uitgesteld tot 8 weken door zowel BELFURN van de NV Andisan als door de consument . BELFURN verbindt zich ertoe de consument van leverwijzigingen op de hoogte te brengen tijdens de verwerking van de bestelling.

7.4 Installatie / Montage

Bij de afgebeelde prijs op het product zijn noch de installatiekosten , noch eventuele montagekosten inbegrepen . BELFURN , beheerd door de NV Andisan biedt de installatie / montage service voor bepaalde producten aan.

Installatie kosten worden volledig gedragen door de consument .

7.5 Overmacht

Omstandigheden die zich buiten de wil van BELFURN beheerd door de NV ANDISAN voordoen , waaronder overmacht ,stakingen , gebrek aan arbeidskrachten , opschorting van leveringen door leveranciers , stellen BELFURN vrij haar verplichting tot levering en installatie na te komen.

7.6 In geval van afwezigheid van de consument bij de levering

De consument moet alles in het werk stellen, aanwezig te zijn bij de levering van de goederen . In geval van een onverwachtse afwezigheid van de consument op de dag van bezorging zal hij een schadevergoeding betalen tbv € 50,00 aan BELFURN van de NV NV Andisan te betalen in contanten op de dag van de tweede aflevering .

ARTIKEL 8 :HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop van een standaard product. Dit recht wordt uitgeoefend zonder boete en zonder opgave van redenen . De consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om van het contract af te zien. Deze termijn gaat in de dag na de dag van levering van het product aan de consument . De consument moet duidelijk aangeven aan BELFURN van de  NV Andisan dat hij afziet van de aankoop. Dit moet hij doen volgens de volgende richtlijnen en onder de volgende vorm :

Het retourformulier ( hervatten koppeling te vormen ) per aangetekende brief terugsturen met ontvangstbewijs aan BELFURN van de NV Andisan- Dienst retours, Pedro Colomalaan , 10 te 2880  BORNEM , BELGIË . De consument wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de activering van het terugkeerproces . Het product moet door de consument aan BELFURN worden geretourneerd binnen een termijn van 14 werkdagen na het verstrijken van de 14 bovengenoemde dagen maximum,, in de originele verpakking samen met toebehoren en instructies voor gebruik daaraan gehecht . In geval van terugzending zijn de hieran verbonden kosten ten laste van de consument .

Geen retourzending zal worden aanvaardt:

- Als de geretourneerde artikelen zichtbaar beschadigd zijn of gebruikt door de consument die de artikelen ongeschikt voor dec verdere verkoop maken.

- Indien de originele verpakking van het product niet meer intact is bij ontvangst van het product , zal BELFURN nagaan of het pakket, verpakking , operationele status van het product nog steeds conform is . Indien dit niet meer zo is zal de terugkeer van de goederen worden geweigerd. Schadevergoeding kan worden geclaimd door BELFURN wanneer blijkt dat de consument het product heeft gebruikt dan nodig is door de uitoefening van zijn herroepingsrecht . In het geval van de uitoefening van het herroepingsrecht door de consument binnen de gestelde termijn , is BELFURN van de NV Andisan verplicht de door de consument betaalde bedragen terug te betalen